SK Olympie Dolní Břežany

Mimořádné zasedání Výboru fotbalového oddílu 
SK Olympie Dolní Břežany konané 17.10.2022

Účastníci: Ing. Kryštof Mencl, Ing. Jan Jedlička, Zdeněk Chaloupka

S ohledem na události okolo mistrovského utkání A týmu konaného dne 14.10.2022 proti týmu Všenorský SK Výbor FO SKO na svém dnešním mimořádném zasedání jednomyslně přijal toto usnesení:

Výbor fotbalového oddílu SK Olympie Dolní Břežany (dále jen Výbor) si uvědomuje nelehkou práci rozhodčích během všech mistrovských zápasů soutěží OFS Praha-západ, kde vzhledem k okresní úrovni nejsou k dispozici nápomocné informační a komunikační technologie (např. komunikátory, signální praporky, VAR apod.), rozhodčí jsou často pod tlakem neukázněných diváků a musí se rozhodovat ve zlomcích sekundy.

Výbor nicméně striktně odsuzuje všechny chyby či omyly, ke kterým při výkonu rozhodcovské úlohy dochází, ať již jsou ve prospěch či v neprospěch našich týmů. Výbor v případě pochybení rozhodčích žádá příslušné orgány OFS Praha-západ, ať vše řádně prověří a vyvodí odpovídající závěry.

Výbor má dlouhodobý zájem na „čistotě hry“ v duchu fair play na všech úrovních, ve kterých se účastní naše mužstva a zásadně odmítá i situace, kdy pochybení rozhodčích vedou k získání sportovních výhod pro naše mužstva. 

Výbor se striktně distancuje od všech případných pochybeních rozhodčí, v žádném případě na nich nemá zájem. Případné spekulace, že rozhodcovská pochybení v náš prospěch vítáme, striktně a maximálně důrazně odmítáme. 

Výbor zároveň pověřuje svého člena Ing. Jana Jedličku, aby do 15. 11. 2022 zpracoval Etický kodex chování trenérů i funkcionářů našeho klubu vůči rozhodčím. Kodex by měl obsahovat závazná pravidla chování našich trenérů a funkcionářů vůči rozhodčím s tímto základním sdělením:

– práce rozhodčích si vážíme, vnímáme je jako nezbytnou součást fotbalu, proto v duchu pravidla „rozhodčí má vždycky pravdu“ výkon jejich rozhodcovské role během zápasu ani bezprostředně po něm nekomentujeme;

– k rozhodčím se chováme se vší úctou a slušností, nicméně s ohledem na možný střet zájmů si od nich uchováváme profesionální odstup a v žádném případě ani nepřímou formou nevyjadřujeme zájem na výkonu jejich rozhodcovské role a vyžadujeme jejich nestrannost. 

V Dolních Břežanech dne 17.10.2022

​Ing. Kryštof Mencl, předseda fotbalového oddílu SKO a člen Výkonného výboru SKO

​Ing. Jan Jedlička, člen fotbalového oddílu SKO a místopředseda SKO

​Zdeněk Chaloupka, člen fotbalového oddílu SKO a člen Výkonného výboru SKO